Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Αποξήλωση παλαιού τμήματος ταινιοδρόμων τροφοδοσίας λιγνίτη του σταθμού (Ταινιόδρομοι 14a-14b-14c, ταινιοχήματα 11a-11b-11c, χοάνες μεταφόρτωσης), Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία νέων ταινιοδρόμων 14a – 14b – 14c και περιφερειακών συστημάτων (κοχλιωτοί τροφοδότες)

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Κατάσταση:

Σε εξέλιξη

Υπηρεσίες:

Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία